Mordecai ben Hillel ha-Kohen (1240?-1298)

Langue :hébreu
Sexe :masculin
Naissance :1240
Mort :Nuremberg (Allemagne), 08-08-1298
Note :
Rabbin
Autres formes du nom :Mordkay ben Hilel haKohen (1240?-1298) (hébreu)
מרדכי בן הלל הכהן (1240?-1298) (hébreu)
Mordkay ben Hilel ʾAšknaziy (1240?-1298) (hébreu)
Voir plus
ISNI :ISNI 0000 0000 8019 7245

Ses activités

Auteur du commentaire3 documents

 • רב אלפס // הלכות רבינו יצחק אלפסי מסכת ברכות // עם כל המעלות הנמצא בספר רב אלפס הראשונים שהי' נדפסים בסאביוניטא. // והאחרונים באמשטרדם. עם כל המפורשי' ואשר סביב לו יחנה הר"י. והשלטי // גבורי' חדושי אנשי שם מהר"ם טוקטין תומת ישרי' מהרן שפיר וכדומיהן // ודיני מרדכי . עם סימני אותות למען ימצא הקורא מיד מבוקשו ולא תחסור // כל דבר אף התוספתת ועם הגהות אלפסי מספר דרך תמים ולזאת עשיתי סימן // כזה [ ] ראה זה חדש . וישן שמפני חדש תוציאו עשיתי סימן כזה ( ) ולא תאמרו // הראשונים היה טובים מאלה כי הגדלתי והוספתי על כל אשר היה לפני כי שם בלל // כל כתבי קודש והאותיות בנס עומדי' אורך היריעה דק מחוספס על שפת // היריעה עד שקצרה מהחיל בקמ' המאור הגדול וקטן עם מלחמות ה' // וסרח העודף תזרי"ח מעבר לדף שני שלח במקומו . ואחשבה לדעת // שיחדיו יהי' תמים זה מול זה משני עבריה' הם כתובים מצד אחד // המלחמו' ה' ומצד השני השגת הראב"ד ושניהם לדבר אחד // נתכוונו להיות משמרתם ביד אית"מר הילכתא כוותי' דרבינו הגדול ברי"ף ז"ל ונכון הדב' לעשו' מדור // בפני עצמו ובקרבכם אל מלחמות ה' והמאור // הגדול תמצ' הציונים אשר הצבתי לדע' // תמא אהיבא דף קאי בדברי רבינו וסימנא דמינכ' בהאלפסי שמתי איש על ידו * // לדגליהם ולא שיירתי דבר באלפ"ס המראה מקום מכל דף ודף בהגמרא מקו' // מוצא דברי רבינו דסלקא שמעתא אליבא דהלכתא למען היות ביד כל // אדם לאחדים. לשתות בצמא דברי שניהם כשותה מים // מכדים. וכולם עליהם חדים. שלא יהי' // בידם כבדים. נדפסו בכרכי' // קטני' ונחמדים: // פה ק"ק מיץ יע"א // בשנת תק"ל לפ"ק // כבר נשמע קול הרו"אים באספקלירא המאירה. בקן קולמסא לשמור דרך עץ // החיים שלא יבואו זרים לעשות כמוהו ואפס קצהו דפסתי בסוף מסכת ביצה // ואמרתי לחברם אל אוהל מו"עד בהתחלת מסכת שבת ושמה יאספו כל האדירים // הגאונים אשר נתנו עידיהון ויצדקו ועל הכלל כולה יצאו להדפיס כל מסכת הש"ס // בכרך קטן והרי"ף אצל כל מסכת ומסכת עם כל המפרשים ונושאי כליהם. // עיניכם תחזינה משרים

  Description matérielle : f. [1], 2-130 [i.e.135], [1], [lac. 127] 128-170 [i.e.177]
  Description technique : Les feuillets suivants sont chiffrés 126/120, 135/130, 177/170
  Description : Note : Texte du Rif en carré, commentaires en rashi
  Les feuillets suivants sont chiffrés 126/120, 135/130, 177/170
  Édition : מיץ [Metz] : [s.n.] , 530 [1770/1771]
  Compilateur : Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103)
  Auteur du commentaire : Abraham ben David de Posquières (1120?-1198?), ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327), Moïse Maïmonide (1138-1204), Salomon ben Isaac (1040-1105)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44730292w]
 • חלק ראשון // מהלכות // רב אלפס // עם כל הנמצא בספרי האלפסי שנדפסו עד היום חדשים // גם ישנים: // והגדלנו והוספנו בזה על אשר היו לפניו . המחלוקת אשר לבעלי התוספות ומיימון וסמ"ג וטור ויתר הפסוקים // והמפורשים עם הרב אלפסי ז"ל עם איזה דינים וקושיות ותירוצים וחידושי רבינו ישעיה אהרון ז"ל הנקראים // בשם שלטי הגבורים ובכל חלקי הספר הזה בכלל הוספנו על הראשונים השגות מי מן החכמים // שהשיגו כגון בעל העיטור הראב"ד רבינו יונה ברא"ש ז"ל . אי נמי תשובות שעשו שום אחד מהגבורים ז"ל . על // השגות שנעשו לרבינו אלפסי ז"ל או שביאר דעתו ודבריו של הרב ז"ל או תשובות שהשיב הרב ז"ל בעצמו // לשואלים עם חדושים ותוספות מחלוקות ככל אשר תמצא ידינו ויכיל הגליון: // גם לא יחסר בו חיקור דיני המרדכי מסודר להלכות כל פרטי דיניו בקיצור איש על דגלו באותות ממנו ימצא הקורא בו מיד את מבוקשו: אשר כל הנזכר הולד והצמיח המדוכה ביסורין ומוטל במטה יהושע בעז מבורך יזי"יא בן כמוהר"ר שמעון זלה"ה צעיר התלמידים בעזרת חונן הדעת לזכות את הרבים // ובהקדמה שעשה התלמיד הנ"ל לספר הזה הוסיף אומץ להודיע דרכי הרב ז"ל בפסקיו ומנין המחלוקת שיש למי ומי מהפוסקים שאחריו עמו והרחיב לבאר תועלת כל // התוספות שהוסיף בספרי הרב ז"ל כנזכר ובהקדמה ההיא יטעום טעם מן ופריו ימתיק לחכו: // וראינו לתת דברי בעל המאור ז"ל וספר המלחמות בכל החלקים אל תוך הספר במקום הראוי לו ולא לחלוק הספר בפני עצמו למען יהיה הכל כשלחן ערוך: // כל אלה חברו יחדיו והכינו המדפיסים הראשונים והביאו על מזבח הדפוס בעיר סביוניטה: בשנת שדי לפ"ק: // ועוד הובא לבית הדפוס ע"י התורני המופלא המפורסם מוהר"ר יוסף דיין ז"ל בק"ק אמשטרדם: בשנת ת"פ לפ"ק: // ועל כל המעלות הנזכרים הוספנו מחדש כמה מיני מעליותא חבורים חשובים וספונים גדולי חקרי לב אשר ע[ינ]יכם פקוחות על קוץ וקוץ הספקות הקטנים עם הגדולים . תילו תילים . המה ראשי גבורי // חיל אנשי שם ידגו לרוב חקירות יקרות להבין ולהורות ה"ה חדושי מהר"ם מטוקטין חדושי שארית יוסף עם הג"ה וחידושי בעל תומת ישרים עם כל // הג"ה וחדושי גדולת מרדכי עם הג"ה וחדושי מהר"ן שפירא אשר עד היום לא זכינו לאורו . וספר שערי שבועות להגאון רבי יצחק בן הר"ב רבי ראובן עם // חדושי מבר"ם מטוקטין . ותורה אור בהאלפס ומסרת הש"ס בהר"ן ונ"י ויהיה נח לו לאדם המפשפש אליו להביא הדאייה קל חיש אשר תעוף עין בו וימצאהו הא...

  Description matérielle : f. [4], 3-87, 1-304
  Description : Note : Titre partiellement rubriqué avec marque. Contient 3 marques différentes du même imprimeur : au titre, au 2ème et au 4ème feuillet. - Alfasî en carré non ponctué ; commentaires en rashi
  Édition : בזולצבאך [A Zultsbach] : משלם זלמן [Meshalem Zalman] , 522 [1762/1763]
  Compilateur : Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103)
  Auteur du commentaire : Salomon ben Isaac (1040-1105)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44730239f]
 • בהנוא // ספר // רב אלפס // הוא הרב הגדול אשר בעין שכלו . בורר ונפה התלמוד כלו . אין קץ לכל // עמלו . ורוח אלהיו נשא את הארב"ע סביב לגבולו . מפרשי דבריו ומלולו // הלא המה // רש"י . ורבינו יונה . ורבינו ניסים . ונמוקי // רבינו יוסף . והחמשי עליהם הוסיף // הוא האלוף החסיד הגאון מהר"ר מנחם דוד בר יצחק איש טקטין . הכל // צריכין למרי חטין: לן בעומקה של הלכות הר"יף . לקחו כמטר יעריף: הוסיף // מדיליה נופך . מלל והפך . בקושיות ופירוקי' . כראי מוצקים . הסר השם כל // ספק ומבוכה: ברוך שבעולמו ככה . ככה עשה לכל ספריו כנודע לכל קול המון . // תוכו אכל קליפה זרק מהרמון . חריפתו ובקיאתו גלויה היא לכל בעלי עינים . // כשמש בחצי השמים: // בכן קם בנו תחתיו . חתום תור' בלמודיו . ברוך מבנים אש"ר // הוא הרב ר' אשר כחו יישר . להביאו בעט הברזל ועופרת // לדורות הבאים למשמרת . כי שבעים גם רעבים בו יאכלו // לחם אבירים . באשר הרב צלל במים אדירים . להוציא // הדברים כאלו מסיני מסורים: // הוגה בעיון נמרץ לא ראי זה כראי בקדמונים . שנתמלאו // ממושקי טעיות אישונים וקמשונים // נדפס פה קק קראקא // תחת ממשלת אדוננו המלך זיגמונדוס השלישי יר"ה . בימיו ובימינו תושע // יהודה וישראל ישכון לבטח אמן . // שנת בו יבא ברכה נושא אלומוציו . // על ידי המחוקק יצחק בה"חר אהרן ז"צל מק"ק פרוסטיץ י"ץ

  Description matérielle : f. [1], 2-268 [i.e.271], [1], 63-133 [i.e.131]
  Description : Note : Titre à encadrement gr.s.b. - Alfasi en carré non ponctué, commentaires en rashi
  Édition : קראקא [Cracovie] : אשר בן מנחם טקטין [Asher ben Menahem Tiqtin] , 357 [1597/1598]
  Compilateur : Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103)
  Auteur du commentaire : Salomon ben Isaac (1040-1105)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb447302352]

Auteur du texte3 documents

 • Seper haMordkay lMaseket Giyṭiyn

  ʿal-piy kitbey-yad wdpwsiym riʾšwniym, ʿim mabwʾ wheʿarwt

  Description matérielle : 1 vol. (p. [326]-872)
  Description : Note : La jacquette tient lieu de page de titre. - Notes bibliogr.
  Édition : Yrwšalayim : Beyt hamidraš lrabaniym bʾAmeriyqah , 5750, 1990. - Yrwšalayim : Beyt hamidraš lrabaniym bʾAmeriyqah , 5750, 1990 : בית המדרש לרבנים באמריקה , תש"ן, 1990. - Yrwšalayim : Beyt hamidraš lrabaniym bʾAmeriyqah , 5750, 1990 : בית המדרש לרבנים באמריקה , תש"ן, 1990 : Jewish theological seminary of America , 5750, 1990
  Éditeur scientifique : Jewish theological seminary. New York, Mayer E. Rabinowitz

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42235137j]
 • Seper haMordkay lMaseket Qiydwšiyn

  ʿal-piy kitbey-yad wdpwsiym riʾšwniym, ʿim mabwʾ wheʿarwt

  Description matérielle : 1 vol. ([8]-323-[6] p.)
  Description : Note : La jacquette tient lieu de page de titre. - Introduction commune aux deux volumes du tome 2 dans la collection en hébreu. - Résumé commun aux deux volumes du tome 2 dans la collection en anglais. - Notes bibliogr.
  Édition : Yrwšalayim : Beyt hamidraš lrabaniym bʾAmeriyqah , 5750, 1990. - Yrwšalayim : Beyt hamidraš lrabaniym bʾAmeriyqah , 5750, 1990 : בית המדרש לרבנים באמריקה , תש"ן, 1990. - Yrwšalayim : Beyt hamidraš lrabaniym bʾAmeriyqah , 5750, 1990 : בית המדרש לרבנים באמריקה , תש"ן, 1990 : Jewish theological seminary of America , 5750, 1990
  Éditeur scientifique : Jewish theological seminary. New York, Mayer E. Rabinowitz, Joel Roth

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42235134h]
 • Sepher Mardochoei filii Hillet liber, cum praefatione et notis R. Menahem-David quo omnia instituta et citus, ex toto Talmude complexus est

  Description matérielle : In-fol.
  Édition : Cracoviae , 1598

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393024779]

Pages dans data.bnf.fr

Auteurs reliés

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

Autres formes du nom

 • Mordkay ben Hilel haKohen (1240?-1298) (hébreu)
 • מרדכי בן הלל הכהן (1240?-1298) (hébreu)
 • Mordkay ben Hilel ʾAšknaziy (1240?-1298) (hébreu)
 • מרדכי בן הלל אשכנזי (1240?-1298) (hébreu)
 • Mordecai ben Hillel Ashkenazi (1240?-1298)
 • Mordkay ben Hilel ʾAšknaziy (1240?-1298) (hébreu)
 • מרדכי בן הלל אשכנזי (1240?-1298) (hébreu)
 • Mordecaï ben Hillel Aschkenazi (1240?-1298)
 • Mardochée bèn Hillel Aškenazî (1240?-1298)
 • Mordecaï ben Hillel Aschkenazi (1240?-1298)
 • Mardochée bèn Hillel Aškenazî (1240?-1298)
 • Mardochoei filii Hillel (1240?-1298) (latin)

Biographie Wikipedia

 • Le Rav Mordekhaï ben Hillel ben Hillel est un rabbin allemand du XIIIe siècle, mort en martyr à Nuremberg (c. 1250 - 1er août 1298).Disciple de Meïr de Rothenburg, le dernier des Tossafistes, Mordekhaï ben Hillel est l'un des premiers et plus importants décisionnaires rabbiniques de son temps. Son grand-œuvre, le Mordekhaï, un commentaire du Talmud, est l'une des sources du Choulhan Aroukh, ouvrage de référence en matière de Halakha (Loi juive).

Pages équivalentes