Polonais (langue)

Thème : Polonais (langue)
Origine : RAMEAU
Domaines : Langues
Autres formes du thème : Langue polonaise
Lingua polacca (italien)
Polonais (langue) -- 1800-.... (polonais moderne)

Notices thématiques en relation (35 ressources dans data.bnf.fr)

Termes plus larges (1)

Documents sur ce thème (871 ressources dans data.bnf.fr)

Documents électroniques (3)

Apprenez le polonais
Polonais intermédiaire
Apprenez le polonais

Documents multimédia (13)

Le polonais
Polonais
Le polonais
Le polonais pour les nuls
Le polonais de poche
Le polonais
80 minutes pour parler polonais
Le polonais
Le polonais tout de suite !
Le polonais tout de suite !
Le polonais de poche
Le polonais
Le polonais

Livres (855)

Polonais
Les articles prépositionnels en lexicographie bilingue français-polonais
Complexity in Polish phonotactics
Narzędzie w polskiej i rosyjskiej przestrzeni kulturowo-lingwistycznej
Wykładniki instrumentalno-sposobowe a struktura semantyczna zdania
Aspectual modelling of mental predicates in English and Polish
Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego
Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej
Fachsprachliche Lexikographie
Path and manner saliency in Polish in contrast with Russian
Językoznawcze studia polonistyczne 6
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik Band 2
Speculum Saxonum, Ius municipale
The Syntax of numeral noun constructions
Polski słownik etymologiczny
Middles in English and Polish
U źródeł słów
Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości
The internal structure of nominal expressions
La France et l'Europe centrale
Język polskiej lewicy
Text im Fokus zweier Linguistiken
Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego
Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń "na rzecz" i "do spraw"
W labiryncie polszczyzny
The language of Polish modernism
Językoznawcze studia polonistyczne 5
O znakach ubezwłasnowolnionych
Komplementerwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich
Język polski dla obcokrajowców
Pypcie na języku
Skąd się bierze lekcja polskiego ?
Przemiany
Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej
Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945-1948
Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu
Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej
Obszary polonistyki 02
Backness distinction in phonology
Tożsamość tekstu
Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim
Lingua et gaudium
Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej
Pisać jak z nut
Polonais
Fachphraseologie am Beispiel der deutschen und der polnischen Fassung des Vertrags von Lissabon
Słowa bez tajemnic tom 1
1000 premiers mots
Gramatyka tekstu prawnego
Fachsprachenforschung in Polen
Attitudes to standard British English and standard Polish
Dizionario di polacco
Phonotactics and morphonotactics of Polish and English
Dawne z nowym łącząc...
Nie całkiem obce
Dyskont słów
Grammatik im Dienste der Kommunikation
Po polsku po Polsce
Norma i uzus współczesnej polszczyzny
Język, literatura i kultura polska w świecie
Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim
Glottodydaktyka polonistyczna
O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie
Zła mowa
Grundlagen der Textsortenlinguistik
A panorama of Polish word-formation
Organisation du discours de recherche
Aspekt i negacja
Granice języka
Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit
Wenn jemand eine Reise tut...
Männerdiskurse in der deutschen und polnischen Anzeigenwerbung von 1995 bis 2009
Galizien als Kultur- und Gedächtnislandschaft im kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskurs
Słowa
Wykłady ze stylistyki i historii literatury
Untersuchungen zum Ausdruck des Anfangs im Polnischen
500 zdań polskich
Trudne lekcje języka polskiego
Gesellschaftsfragen im Fokus der Diskursanalyse
Zum Ausdruck von Intentionen in deutschen und polnischen Geschäftsbriefen aus kontrastiver Sicht
Byleby by było zawsze na swoim miejscu
Terminologie française et polonaise relative à la famille
Demonstratives and possessives with attitude
Facets of domestication
Człowiek i świat w języku subkultur
Językoznawcze studia polonistyczne III
Korpusowe badania języka mówionego
Dialog pokoleń
(Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja
Gramatyka języka polskiego
Słownik językowego savoir-vivre'u
Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność)
Between phonology and phonetics
Edukacja polonistyczna wobec innego
Nie ma róży bez kolców
Dictionnaire polonais-français, français-polonais
Świat związków frazeologicznych w języku dziecka
O języku i stylu polskiego dramatu
Perswazja przez styl i stylizację
Gesprochenes, Geschriebenes
Jezyk Polski
Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation
Methodological studies in education of Polish language and literature
Glottodydaktyka wobec wielokulturowości
Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku
Strutture morfolessicali e usi preferenziali dei sintagmi interrogativi in tedesco, polacco e russo
Komplexe deutsche Norminalphrasen und ihre polnischen Entsprechungen
Compounding in Polish and English
Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi
Beiträge zur Linguistik
Językoznawcze studia polonistyczne II
Direktionalia im Deutschen und im Polnischen
Języki oswajane pismem
Światy za słowami
Grenzüberschreitungen
Sapientia ars vivendi
Somatische und emotionale Konzepte in der deutschen und polnischen Phraseologie
Potencjał wiersza
The adjective as an adjunctive predicative expression
Polish voicing
Formation des noms et des termes composés français et polonais
Copular clauses in English and Polish
70 lat współczesnej polszczyzny
Słownik polsko-japoński
Zum Schwund der lexikalischen Entlehnungen aus dem Deutschen in den Mundarten der polnischen Grossstädte im ehemals deutsch-polnischen Grenzgebiet
Germans to Poles
Tak !
Sprache in Wissenschaft und Unterricht
Colours in Polish
Numbers in Polish
Possession in Polish discourse
Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej
Contrastive analysis of English and Polish surveying terminology
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik Band 4
W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych
e-polonistyka 2
Die Grammatikalisierung eines neuen Perfekts im Polnischen
Kresowe dziedzictwo
Funktionsdistribution der Abtönungspartikeln des Deutschen und des Polnischen
The grammaticalization of "Give" + Infinitive
Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej
Sprachwahl in der bilingualen Praxis
Dictionnaire de poche français-polonais, polonais-français
Deutsche und Polen im Kontakt
Telewizja w edukacji polonistycznej
Le polonais tout de suite !
Polnisches Deutsch - Deutsches Polnisch
L'enseignement du polonais en France
Polszczyzna dziewięnastowiecznych salonów
Studia onomastyczne i dialektologiczne
Im deutsch-polnischen Spiegel
Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka
Studia nad dawną polszczyzną ogólną i regionalną
Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej
Wybrane aspekty derywacji i interpretacji wyrażeń bezokolicznikowych
Praxis des Übersetzens Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch
Siła komentarza
Polskość ponad granicami
Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte
Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym
Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim
Polonais
The thematic structure of the sentence in English and Polish
Phraseologismen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern
Idiolekty w różnych sferach komunikacji
Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej
Minimalist facets of control
Polskie arcypolskie
Deutsche Phraseologismen mit Toponymen und das Problem ihrer Übersetzbarkeit ins Polnische
Strategien der Persuasion in der schriftkonstituierten politischen Kommunikation
À l'origine du RCP
Oswajanie inności w edukacji polonistycznej
Nazwa w tekście i tekst w nazwie
Współczesny język polski
Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty
Dzień dobry!
Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj
Inny "Doroszewski"
Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Żywe problemy historii języka
Texte und Translation
Präponeme und Präponemkonstrukte im Russischen, Polnischen und Deutschen
Identitätskonstruktionen in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten
Complex emotions and grammatical mismatches
Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej
Język z różnych stron widziany
Éléments de grammaire historique du polonais
e-polonistyka
Die Semantik der Imperfektiv-Perfektiv-Opposition in Polnischen und ihr Niederschlag in polnisch-deutschen Wörterbüchern
The tense-aspect system of Polish narrative
Nowomowa i ciągi dalsze
Dictionnaire polonais-français, français-polonais
Pisma wybrane
Polnische Sprache nach der Wende 1989
Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych
Jan Paweł II wychowawca młodych
Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim
Z wdzięczną pamięcią o profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu
Fotoaddenda do leksykografii polskiej
Polski-makedonski 9
Voir plus de livres sur ce thème

Auteurs en relation avec ce thème (506 ressources dans data.bnf.fr)

Auteur du texte (506)

Voir plus d'auteurs liés à ce thème en tant que auteur du texte

Voir aussi